Duikschool Amfibie is verplicht om  een aanspreekpunt integriteit (API) aan te duiden. Een aanspreekpunt integriteit, ook wel eens foutief aanspreekpersoon integriteit genoemd, kan er in een sportorganisatie mee zorg voor dragen dat jonge sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit.

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, duiker ... kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.

Daarom heeft Duikschool Amfibie een aanspreekpunt integriteit aangesteld om bedenkingen en ervaringen te kunnen vertellen aan een neutraal persoon.

Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.

Deze laagdrempelige vertrouwenspersoon zal participeren aan het netwerk van federatie-api's dat ICES, het 'Internationaal Centrum Ethiek in de Sport', zal begeleiden en ondersteunen.

De API kan:

  • advies geven om het probleem op te lossen;
  • helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek;
  • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht;
  • verwijzen naar externe hulpverleners;
  • het clubbestuur informeren.

Voor vragen, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit kan

je contact opnemen met api@amfibie.be

Zie ook: Onze gedragscode integriteit